معنی کلمه ذحج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذحج . [ ذَ ] (ع مص ) خراشیدن .

ذحج ریح ؛ کسی یا چیزی را، کشیدن باد او را از جائی بجائی .