معنی کلمه ضرب خورده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضرب خورده . [ ض َ خوَرْ / خُرْ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) آسیب دیده . - امثال : ضرب خورده جراح است .