معنی کلمه ذجل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذجل . [ ذَ ] (ع اِمص ) ظلم . جور. ستم . ستم کردن .