معنی کلمه پوستین بگازر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پوستین بگازر. [ ب ِ زَ / زُ] (ص مرکب ) صاحب برهان میگوید: کنایه از بدگو و عیب جوینده باشد. لکن در قطعه ٔ ذیل ظاهراً بمعنی مسلوخ وپوست کنده و بی پوست و بی آلت دفاع است : زیر قدمم همیشه گوئی کز زلزله خاک بی درنگ است با من که زمین ثابتی نیست زینست که آسمان بجنگ است من روبه پوستین بگازر زین گرسنه شرزه شیر چنگ است . انوری .