معنی کلمه حروف مضارعه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حروف مضارعه . [ ح ُ ف ِ م ُ رَ / رِ ع َ / ع ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) حرفهائی که در دستور زبان عرب بوسیله ٔ آن از ماضی ، مضارع (مستقبل ) سازند و آن چهار حرف است که در کلمه ٔ «أتین » یا «أنیت » یا «نأتی » جمع شده است .