معنی کلمه چوبلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چوبلی . (اِخ ) دهی است از دهستان مانه بخش مانه شهرستان بجنورد که در 2 هزارگزی باختر مانه سر راه مالرو عمومی مانه به کاشک آباد واقع است . جلگه و گرمسیر است . 274 تن سکنه دارد. از رودخانه ٔ اترک مشروب میشود. از محصولاتش پنبه و برنج است . مردمش بزراعت و مالداری اشتغال دارند. راهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).