معنی کلمه ثعالة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعالة. [ ث ُ ل َ ] (اِخ ) موضعی است در شعر امروءالقیس . (مراصد الاطلاع ).