معنی کلمه حروف متقاربه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حروف متقاربه . [ ح ُ ف ِ م ُ ت َ رِ ب َ / ب ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) دو حرف که از دو مخرج نزدیک بهم باشند، چون «د. س . ش . ض ». (از کشاف اصطلاحات الفنون ).