معنی کلمه صاری دکز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صاری دکز. [ ] (اِخ ) صاری دَنِز. بحر اصفر و به زبان چینی هوآنگهای خلیج وسیعی است در شمال بحر چین ، در طرف شمال آن خلیج کره و در سمت مشرق خلیج پچیلی واقع است ، از مشرق به شبه جزیره ٔ کره و جزیره ٔکلپرت مربوط و از شمال با خلیج کره و از سمت شمال غربی و مغرب با دو ایالت شان تونگ و کانگ سو از چین ، و از جانب جنوب به دریای چین محدود است . مدخل آن در 33درجه ٔ عرض شمالی واقع است و با وسعت 400 هزار گز بین ساحل چین و جزیره ٔ کلپرت می باشد. مسافت برزخ بین این خلیج و خلیج کره بالغ بر 175 هزار گز میباشد، و در واقع دو خلیج کره و پچیلی از فروع بحر اصفر بشمارند و بنابراین خلیج فوق تا انتهای خلیج لیان تونگ یعنی تا 41 درجه ٔ عرض شمالی امتداد می یابد. وجه تسمیه ٔ این دریا به بحر اصفر این است که نهر گل آلود بزرگ موسوم به «هوآنگ هو» یعنی رود زرد وارد آن میگردد و از ته نشینی گلها دریا زردفام به نظر می آید و نهر مزبور بسال 1851 م . مجرای خود را تبدیل داده و فعلاً وارد قسمت جنوبی خلیج پچیلی میشود و علاوه بر این از پکن دو رودخانه ٔ نی هو و لان هو، و از منچوری نهر لیاهو و یک رشته از انهار دیگر بدان خلیج میریزد و نهر سرحدی یالوکانگ که کره را از حدود چین مفروز می سازد، وارد خلیج کره میشود، اما پس از تبدیل مجرای «هوانگهو» نهر بزرگ دیگری وارد خلیج بحر اصفر نمیگردد. عمق این خلیج بسیار نیست ، و حد متوسط آن بالغ بر 40 گز است . وجودتخته سنگهای فراوان و کثرت هوای مه دار سیر کشتی ها رادر این دریا دشوار کرده است . (قاموس الاعلام ترکی ).