معنی کلمه جزائر میورقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جزائر میورقة. [ ج َءِ رِ ؟ ] (اِخ ) جزیره های پربرکتی است در اندلس که میوه ها و مراعی بسیار و آب و هوای لطیف و پاک و بدون آفت و عاهة دارد. رجوع به الحلل السندسیة ج 1 ص 30،51، 56، 147، 160، 163، 209، 266، 267 و 332 شود.