معنی کلمه خرشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرشه . [ خ َ رَ ش َ ] (اِمص ) مخفف خرخشه است که شلتاق و بیجا و بی موقع جنگ و خصومت و مجادله کردن باشد. (از برهان قاطع).

(ص ) خراشیده و خراشیده شده . (از برهان قاطع).