معنی کلمه وادی طفوان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وادی طفوان . [ ] (اِخ ) موضعی است بین راه و مکه و مدینه که نام دیگر آن طفوه راثق و در 23 فرسنگی بدر واقع است : از مکه تا مدینه دویست و شصت میل که هشتاد و شش فرسنگ و دو میل باشد و بطریق البدر از مکه بدیه حی سه فرسنگ از آنجا بمغاره ٔ ابوبکر و عثمان (رضعهما) که آن را سیسان خوانند و رفیع نیز گویند شش فرسنگ . از آنجا بماءالخلیص که عقبه ٔ سویق آنجاست هشت فرسنگ . و از آنجا بمغاره ٔ طفوه راثق - و یقال وادی طفوان - هشت فرسنگ و از آنجا به ماء رابط عراب و سعال راثق و سعال الجود - و میل ابوجهل آنجاست - هشت فرسنگ . (نزهةالقلوب چ اروپا مقاله ٔ سوم ج 3 ص 169).