معنی کلمه پوست واکرده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پوست واکرده . [ ک َ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) پوست بازکرده . پوست کنده . رجوع به پوست بازکرده و رجوع به پوست کنده شود.