معنی کلمه حروف سبعه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حروف سبعه . [ ح ُ ف ِ س َ ع َ / ع ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در اصطلاح بهائیان ، هفت حرف کلمه ٔ «علیمحمد» که نام باب است به این نام خوانده میشود. رجوع به باب شود.