معنی کلمه متناصف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
متناصف . [ م ُ ت َ ص ِ ] (ع ص ) یکدیگر را انصاف دهنده . (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).به یکدیگر عدالت کننده و انصاف دهنده . رجوع به تناصف شود.

عادل و دادگر. (ناظم الاطباء).