معنی کلمه شعرشناسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شعرشناسی . [ ش ِ ش ِ ] (حامص مرکب ) عمل و صفت شعرشناس . (یادداشت مؤلف ). رجوع به شعرشناس شود.