معنی کلمه جزء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جزء. [ ج َزْءْ ] (اِخ ) ابن عمر. صحابیست . (از تاج العروس ).