معنی کلمه صائن رکن الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صائن رکن الدین . [ ءِ رُ نُدْ دی ] (اِخ ) رجوع به صائن رکن الدین هروی (مولانا...) شود.