معنی کلمه ابن المسیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابن المسیب . [ اِ نُل ْ م ُ س َی ْ ی َ ] (اِخ ) رجوع به سعیدبن المسیب شود.