معنی کلمه گنده خواری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گنده خواری . [ گ َ دَ / دِ خوا/ خا ] (حامص مرکب ) عمل گنده خوار. رجوع به گنده خوار و گنده خور شود.