معنی کلمه پوساننده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پوساننده . [ ن َ دَ / دِ ] (نف ) آنچه پوساند. آنکه بپوسیدن دارد.