معنی کلمه شعرالبنت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شعرالبنت . [ ش َ رُل ْ ب َ ] (ع اِ مرکب ) بید مجنون . (گیاه شناسی ثابتی ). رجوع به بید مجنون شود.