معنی کلمه ثعالبات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعالبات . [ ث ُ ل ِ ] (اِخ ) ث-ُعیلبات . از کوههای بلاد بنوجعفربن کلاب است و آن چندین ناحیه و قطعه است . و نیز رجوع به ثعیلبات شود.