معنی کلمه لوچیدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوچیدگی . [ دَ / دِ ] (حامص ) حالت و چگونگی لوچیده .