معنی کلمه فلاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فلاک . [ ف َل ْ لا ] (ع ص ) بادریسه گر. بادریسه فروش . (یادداشت مؤلف ) : فلک فضل را تو گردانی دوک را بادریسه ٔ فلاک . ابوالفرج رونی .