معنی کلمه گندم وا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گندم وا.[ گ َ دُ ] (اِ مرکب ) گندم با. رجوع به گندم با شود.