معنی کلمه چوئین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چوئین . (اِخ ) دهی است از دهستان کلاترزان بخش رزاب شهرستان سنندج که در 27 هزارگزی شمال خاور رزاب و 15 هزارگزی جنوب شوسه ٔ سنندج به مریوان واقع است . کوهستانی و سردسیر است . 220 تن سکنه دارد. ازرودخانه و چشمه آبیاری میشود. محصولاتش غلات و لبنیات و توتون است . مردمش بزراعت و گله داری اشتغال دارند.راهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).