معنی کلمه چو بازار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چو بازار. (اِ) در تداول مردم بم ، قسمی گیاه طبی که شکسته را بدان بندند.