معنی کلمه جریش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جریش . [ ج َ ] (ع ص ، اِ) نیم کوفته . (منتهی الارب ) (آنندراج ). بلغور. (مهذب الاسماء نسخه ٔ خطی ) (غیاث اللغات ) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة) (ناظم الاطباء). جشیش . بلبور. قرمنن . دشیش . (یادداشت مؤلف ).

مرد رسا. (منتهی الارب ) (آنندراج ). مرددلیر رسا. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة).

نمک خوش ناکرده . (منتهی الارب ) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).

(اِخ ) نام ماده بزی است . (منتهی الارب ).