معنی کلمه زهرآلوده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زهرآلوده . [ زَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) زهرآلود. (فرهنگ فارسی معین ) : گوشت زهرآلود دانایان خورم در هر زمان تلختر باشم و گر شویی به آب کوثرم . خاقانی . رجوع به ماده ٔ قبل و زهر و دیگر ترکیبهای آن شود.