معنی کلمه جریری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جریری . [ ج ُ رَ ری ] (ص نسبی ) نسبت است به جریربن عباد برادر حرث بن عبادبن ضبیعةبن قیس بن ثعلبةبن عکابةبن صعب بن علی بن بکربن وائل . (از لباب الانساب ).