معنی کلمه رضا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رضا. [ رِ ] (اِخ ) یا رضای اصفهانی ، شیخ نجیب الدین رضا. رجوع به زرگر اصفهانی شود.