معنی کلمه جریر الطبیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جریر الطبیب . [ ج َ رُطْ طَ ] (اِخ ) از دانشمندان علم طب بود و محمدبن زکریای رازی کتابی در رد عقیده ٔ وی در مورد یک مسئله ٔ پزشکی بدین شرح نوشته : کتاب الرد علی جریر الطبیب فیما خالف فیه من امر التوت الشامی بعقیب البطیخ . (از تاریخ الحکماء قفطی ص 274). و رجوع به عیون الانباء ج 1 ص 317 شود.