معنی کلمه هوفاریقون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هوفاریقون . [ ] (معرب ، اِ) به لغت رومی نام دوایی است که آن را دارمی رومی گویند و آن حبی باشد سرخ به رنگ سماق بغدادی و به عربی رمان الانهار خوانند. عرق النسا را نافع است و بول وحیض را براند و آن را هیوفاریقون هم میگویند. (آنندراج ) (برهان ). هزارچشم . و رجوع به مفردات ضریر انطاکی و تحفه ٔ حکیم مؤمن و گیاه شناسی گل گلاب ص 204 شود.