معنی کلمه تدافعی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تدافعی . [ ت َ ف ُ ] (ص نسبی ) منسوب به تدافع. - حمله ٔ تدافعی ؛ مقابل حمله ٔ تهاجمی .