معنی کلمه کرف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کرف . [ ک ِ ] (ص ) در سلطان آباد عراق بمعنی گس به کار رود. (یادداشت مؤلف ).