معنی کلمه گندک ملا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گندک ملا. [ گ ُ دَ م ُل ْ لا ] (اِخ ) دهی است از دهستان برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه که در 17500 گزی جنوب خاوری هشتیان و 1500 گزی باختر راه ارابه رو سرو واقع شده است . هوای آن سرد سالم و سکنه ٔ آن 153 تن است . آب آن ازرود سرو چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات ، توتون و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان جاجیم بافی و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ج 4).