معنی کلمه چهل دختران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چهل دختران . [ چ ِ هَِ دُ ت َ ] (اِخ ) نام کوهی که در شمال شرقی شهر شیراز است . رجوع به چهل مقام شود.