معنی کلمه لوبیاخوری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوبیاخوری . [ خوَ / خ ُ ] (اِ مرکب ) ظرفی خوردن لوبیا را.