معنی کلمه طامذی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طامذی . [ م ِ ] (اِخ ) ابوالفضل عباس بن اسماعیل طامذی . از عابدان و پارسایان مردم اصفهان بود... او از یعقوب اسحاق بن مهران قعبنی و سهل بن عثمان و علی بن عبید طنافسی و طبقه ٔ ایشان روایت کرده و محمدبن یحیی ذهلی و ابوبکر احمدبن عمروبن ابی عاصم و علی بن رستم و طبقه ٔ آنان از او روایت دارند. وی پس از سال 260 درگذشته است . (از انساب سمعانی برگ 364 «الف »).