معنی کلمه قزوینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قزوینی . [ ق َزْ ] (اِخ ) سعدالدین قلغخواجه خالدی . رجوع به سعدالدین ... شود.