معنی کلمه ثطف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثطف . [ث َ طَ ] (ع اِمص ) آسایش در طعام و شراب و خواب .

ارزانی . گشایش . فراخی خِصب . سِعة. رخاء.