معنی کلمه ثطعمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثطعمة. [ ث َ ع َ م َ ] (ع اِمص ) چرب زبانی و تفوق در سخن .