معنی کلمه قزمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قزمان . [ ق ُ ] (اِخ ) نام جائی است . و عمرانی گوید قزمان به فتح قاف نام جای دیگری است . (معجم البلدان ).