معنی کلمه فکننده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فکننده . [ ف َ / ف ِ ک َ ن َن ْ دَ / دِ ] (نف )افکننده . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به فکندن شود.