معنی کلمه تخوید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تخوید. [ ت َخ ْ ] (ع مص ) به شتاب رفتن . (زوزنی ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (المنجد). سریع رفتن . (المنجد) (اقرب الموارد).

نایل شدن به چیزی از طعام .(از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (المنجد) (اقرب الموارد). یافتن اندکی از طعام . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

فرستادن فحل را در شتران ماده . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).