معنی کلمه لوافی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوافی . [ ل َوْ وا ] (حامص ) عمل لواف کردن .