معنی کلمه قزلجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قزلجه . [ ق ِ زِ ج َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان عباسی بخش بستان آباد شهرستان تبریز واقع در 29 هزارگزی جنوب خاوری بستان آباد و 3 هزارگزی شوسه ٔ میانه به تبریز. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 497 تن . آب آن از رودخانه و محصول آن غلات ، درخت تبریزی . شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).