معنی کلمه ژسنه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژسنه . [ ژِ ن ِ ] (اِخ ) سالمون . نام شاعر و دورنماساز سویسی . مولد و وفات به زوریخ (1730-1788 م .).