معنی کلمه سرای نعمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرای نعمان . [ س َ ی ِ ن ُ ] (اِخ ) قصر خورنق که نعمان بن منذر بنا کرده بود بغایت خوبی و نزهت . (آنندراج ) (غیاث اللغات ).